Publications


* indicates equal contribution.

Under Review

 1. Expert Finding in Heterogeneous BibliographicNetworks with Locally-trained Embeddings
  Huan Gui, Qi Zhu, Liyuan Liu, Aston Zhang, and Jiawei Han
  submitted for publication
 2. Empowering Character-aware Sequence Labeling with Task-Aware Neural Language Model
  Liyuan Liu, Jingbo Shang, Frank Xu, Ren Xiang, Huan Gui, Peng Jian and Jiawei Han
  submitted for publication [paper] [code] [blog]

Conference

 1. Heterogeneous Supervision for Relation Extraction: A Representation Learning Approach
  Liyuan Liu*, Xiang Ren*, Qi Zhu, Shi Zhi, Huan Gui, Heng Ji, Jiawei Han
  EMNLP 2017 (long, oral) [paper] [code] [slides] [blog]

 2. TrioVecEvent: Embedding-Based Online Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams
  Chao Zhang, Liyuan Liu, Dongming Lei, Quan Yuan, Honglei Zhuang, Tim Hanratty, and Jiawei Han
  KDD 2017 (long, oral) [paper] [news report]

 3. Wikidata Vandalism Detection—The Loganberry Vandalism Detector at WSDM Cup 2017
  Qi Zhu, Hongwei Ng, Liyuan Liu, Ziwei Ji, Bingjie Jiang, Jiaming Shen, and Huan Gui
  WSDM Cup 2017 [paper] [runs]

 4. Community Detection Based on Structure and Content: A Content Propagation Perspective
  Liyuan Liu, Linli Xu, Zhen Wang and Enhong Chen
  ICDM 2015 (long, oral) [paper] [code]