Publications


* indicates equal contribution.

Under Review

 1. Expert Finding in Heterogeneous BibliographicNetworks with Locally-trained Embeddings
  Huan Gui, Qi Zhu, Liyuan Liu, Aston Zhang, and Jiawei Han

 2. Graph Clustering with Deep Embedding
  Carl Yang, Liu, Liyuan, Mengxiong Liu, Zhongyi Wang, Meng Qu and Jiawei Han

 3. Complementary Learning for Named Entity Recognition Shi Zhi, Liyuan Liu, Yu Zhang, Shiyin Wang, Qi Li, Chao Zhang and Jiawei Han

 4. Cross-relation Cross-bag Attention for Distantly-supervised Relation Extraction. Yujin Yuan, Liyuan Liu, Siliang Tang and Xiang Ren

Conference

 1. Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary Jingbo Shang, Liyuan Liu, Xiaotao Gu, Xiang Ren, Teng Ren and Jiawei Han EMNLP 2018 [paper] [code] [blog]

 2. Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling Liyuan Liu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Xiaotao Gu, Jian Peng and Jiawei Han EMNLP 2018 [paper] [code] [blog]

 3. Empowering Character-aware Sequence Labeling with Task-Aware Neural Language Model
  Liyuan Liu, Jingbo Shang, Frank Xu, Ren Xiang, Huan Gui, Peng Jian and Jiawei Han
  AAAI 2018 [paper] [code] [blog]

 4. Heterogeneous Supervision for Relation Extraction: A Representation Learning Approach
  Liyuan Liu*, Xiang Ren*, Qi Zhu, Shi Zhi, Huan Gui, Heng Ji, Jiawei Han
  EMNLP 2017 (long, oral) [paper] [code] [slides] [blog]

 5. TrioVecEvent: Embedding-Based Online Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams
  Chao Zhang, Liyuan Liu, Dongming Lei, Quan Yuan, Honglei Zhuang, Tim Hanratty, and Jiawei Han
  KDD 2017 (long, oral) [paper] [news report]

 6. Wikidata Vandalism Detection—The Loganberry Vandalism Detector at WSDM Cup 2017
  Qi Zhu, Hongwei Ng, Liyuan Liu, Ziwei Ji, Bingjie Jiang, Jiaming Shen, and Huan Gui
  WSDM Cup 2017 [paper] [runs]

 7. Community Detection Based on Structure and Content: A Content Propagation Perspective
  Liyuan Liu, Linli Xu, Zhen Wang and Enhong Chen
  ICDM 2015 (long, oral) [paper] [code]